CATALÀ

AVÍS LEGAL / POLÍTICA DE PRIVACITAT/COOKIES

1. Informació Corporativa
En virtut de les obligacions establertes per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic:
Aquesta pàgina web és propietat de NÚRIA TOMÀS I COLLANTES, amb NIF 40 328 824 A i amb domicili a C/ Aragó 23 17411 Vidreres.
L’adreça electrònica de contacte és info@elflamenc.cat

2. Protecció de Continguts
L’usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i/o qualsevol altre element insertat per EL FLAMENC en aquesta pàgina Web pertanyen a EL FLAMENC i/o a tercers als quals els han estat cedits els seus drets. A aquests efectes, s’entendrà com Lloc Web totes aquelles creacions incorporades i expressades per EL FLAMENC per qualsevol mitjà i/o suport tangible o intangible, conegut o per conèixer, que siguin objecte de protecció per les disposicions de les normatives vigents en matèria de propietat intel·lectual i industrial.
En cap cas, l’accés al Lloc Web implica algun tipus de permís, renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets per part dels seus titulars, llevat que s’estableixi expressament el contrari. Aquests termes i condicions d’ús del Lloc Web no confereixen als usuaris cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del Lloc Web i/o dels seus continguts diferent als aquí expressament previstos.
Queda totalment prohibida la utilització d’aquests elements, la seva total o parcial reproducció, comunicació i/o distribució amb finalitats comercials o lucratives, així com la seva modificació, alteració, descompilació i/o qualsevol altre acte d’explotació del Lloc Web.
Sense perjudici de tot l’esmentat anteriorment, si l’usuari o un tercer estima que algun contingut del Lloc Web pot vulnerar els drets de propietat intel·lectual i industrial, preguem que ho ens ho faci saber al més aviat possible, enviant un correu electrònic a l’adreça info@elflamenc.cat

3. Privacitat i Protecció de Dades
NURIA TOMAS I COLLANTES, com a responsable d’aquest Lloc Web i de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), ha posat en pràctica aquelles polítiques, mitjans i procediments tècnics i organitzatius per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades de caràcter personal dels seus usuaris. Aquestes dades seran tractades en un/s fitxer/s degudament inscrit/s a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, de conformitat amb el que s’estableix en la legislació vigent.
En el cas que les dades que ha de facilitar l’usuari siguin necessàries perquè l’equip d’EL FLAMENC pugui i) respondre les consultes, proporcionar informacions requerides per l’usuari; ii) realitzar tota aquella prestació de serveis i/o productes contractats o subscrits per l’usuari; iii) proporcionar accés a l’usuari a determinades funcionalitats del Lloc Web; o bé iv) realitzar totes aquelles activitats pròpies d’EL FLAMENC aquí ressenyades, EL FLAMENC informarà d’aquesta obligatorietat a l’usuari, indicant-li quines dades cal complimentar necessàriament. Mitjançant la indicació, facilitació o introducció d’aquestes dades i de conformitat amb el que estableix l’article 6 de la L.O.P.D. l’usuari atorga consentiment inequívoc a EL FLAMENC perquè procedeixi al tractament de les dades subministrades en benefici de les finalitats esmentades anteriorment.

L’entitat responsable de la base de dades, així com les persones que intervinguin en qualsevol fase del tractament i/o les entitats a les quals els hagin estat comunicades -si s’escau i en virtut de la corresponent autorització conferida per l’usuari-, estan obligades a observar el secret professional i a adoptar els nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives al seu abast que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, en la mesura que es pugui, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, sostraccions i/o la pèrdua de les dades, a fi de procurar el corresponent nivell de seguretat als fitxers EL FLAMENC segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades pels usuaris d’aquest Lloc Web. Igualment, EL FLAMENC es compromet a tenir implementades les mesures de seguretat que corresponguin en virtut del que està establert en el Reglament de Mesures de (R.D. 1720/2007).
Els usuaris tenen reconeguda per la indicada Llei Orgànica de Protecció de Dades els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició i, si s’escau, el dret a revocar en qualsevol moment el consentiment a la recepció de comunicacions comercials, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a info@elflamenc.cat.

4. Accés i Ús del Lloc Web
Tant l’accés al Lloc Web com l’ús no consentit que pugui fer-se de la informació continguda a la pàgina és exclusivament responsabilitat de qui ho realitza.
L’usuari es compromet a utilitzar els continguts, informació i dades del Lloc Web de conformitat amb les condicions, termes i polítiques vigents, amb la normativa d’aplicació i amb els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.
L’usuari s’abstindrà d’utilitzar els continguts del Lloc Web amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits o contraris als aquí establerts, lesius dels drets i interessos d’EL FLAMENC de la resta d’usuaris, de tercers o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar aquest Lloc Web o impedir la normal utilització o el fet de gaudir-ne per part dels usuaris.
EL FLAMENC no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se d’aquest accés o ús o de l’incompliment de les presents condicions, termes i polítiques ni es farà responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels desperfectes que es puguin causar al sistema informàtic de l’usuari (hardware i software) o als fitxers o documents emmagatzemats en aquest com a conseqüència de: (i) la presència d’un virus a l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per la connexió als serveis i/o productes oferts per EL FLAMENC a través del seu Lloc Web; (ii) un mal funcionament del navegador; (iii) l’ús de versions no actualitzades del sistema.

5. Xarxes socials
L’informem que EL FLAMENC pot estar present a les xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de EL FLAMENC es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari.
EL FLAMENC tractarà les seves dades amb la finalitat d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant-lo d’activitats, productes o serveis EL FLAMENC així com amb qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.

6. Modificació dels Termes i Condicions d’Ús, Política de Privacitat i de Protecció de Dades.
El Responsable del Fitxer es reserva el dret a modificar en tot moment i sense avís previ les presents condicions, termes i polítiques de privacitat per adaptar-les a les novetats legislatives o jurisprudencials així com a les modificacions o pràctiques de la indústria, amb l’obligació, per part de l’usuari de consultar periòdicament aquestes condicions, termes i polítiques a fi i efecte de comprovar o assegurar-se de l’existència de canvis, prenent com a referència la data de l’última actualització.

7. Política de cookies
Perquè el lloc web funcioni òptimament, de vegades és necessari obtenir diversa informació de l’ordinador que accedeix a ella o identificar-lo. Per exemple, per a poder comptabilitzar les visites que rep el lloc, per saber quin tipus de navegador utilitza cada usuari o per evitar que l’usuari hagi de seleccionar l’idioma en el qual desitja que se li mostri la web cada vegada que accedeix a ella. En cap cas aquesta identificació proporciona informació personal sobre els usuaris del web o permetrà conèixer el contingut del seu ordinador. Per a la identificació esmentada, habitualment s’utilitzen uns fitxers de text anomenats “cookies” que s’emmagatzemen temporalment al seu ordinador. Són absolutament innocus i tenen una mida molt petit. El lloc web consulta les “cookies” automàticament quan s’hi accedeix , i gràcies a això pot mostrar el contingut en l’idioma que va seleccionar anteriorment, oferir continguts específics en funció d’eleccions anteriors, permetre-li l’accés a zones reservades o emmagatzemar els productes seleccionats en cas que existeixi un sistema de compra amb “carret” o “cistella”, entre moltes altres funcions possibles. El navegador d’Internet pot ser configurat perquè no accepti cookies, però en aquest cas és possible que no es puguin utilitzar totes les funcionalitats que li ofereix el lloc web.

Per rebutjar o eliminar aquesta cookie es pot consultar la següent adreça:
http://www.google.com/intl/ca/policies/privacy/ sense que en cap cas EL FLAMENC pugui ser responsable que aquesta inhabilitació comporti que alguns dels serveis que ofereix aquest web no funcionin correctament.

Si voleu més informació sobre les cookies i la seva manera de deshabilitar-les segons el sistema de navegació podeu consultar els següents
links: www.aboutcookies.org i http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=1

A més, també podeu deshabilitar les cookies des del propi navegador utilitzat en el seu dispositiu, seguint els passos els següents:
Microsoft Internet Explorer, a l’opció d’Eines → Opcions d’Internet → Privacitat → Configuració.
Firefox, a l’opció d’Eines → Opcions → Privacitat → Cookies.
Chrome: Configuració → opcions avançades → Privacitat → Configuració de contingut.
Safari: Preferències → Seguretat

En cas contrari, i havent informat EL FLAMENC de l’ús de cookies i sense que aquestes hagin estat inhabilitades implica que l’usuari dóna el seu consentiment a la seva utilització en la forma prevista en aquest avís i per les finalitats aquí descrites.

 

CASTELLÀ

AVISO LEGAL / POLÍTICA DE PRIVACIDAD/COOKIES

1. Información Corporativa
En virtud de las obligaciones establecidas por la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la información y Comercio Electrónico:
Esta página web es propiedad de NÚRIA TOMÀS I COLLANTES, con NIF 40 328 824 A y domicilio en C/ Aragó 23 17411 Vidreres.
La dirección electrónica de contacto es info@elflamenc.cat

2. Protección de Contenidos
El usuario reconoce y acepta que todos los derechos de propiedad industrial e intelectual sobre los contenidos y/o cualquier otro elemento inserido por EL FLAMENC en esta página Web pertenecen a EL FLAMENC y/o a terceros los cuales les han cedido sus derechos. A estos efectos, se entenderá como Sitio Web todas esas creaciones incorporadas y expresadas por EL FLAMENC por cualquier medio y/o soporte tangible o intangible, conocido o por conocer, que sea objeto de protección por las disposiciones de las normativas vigentes en materia de propiedad intelectual e industrial.
En ningún caso, el acceso al Sitio Web implica algún tipo de permiso, renuncia, transmisión, licencia o cesión total ni parcial de estos derechos por parte de sus titulares, salvo que se establezca expresamente lo contrario. Estos términos y condiciones de uso del Sito Web no confieren a los usuarios ningún otro derecho de utilización, alteración, explotación, reproducción, distribución o comunicación pública del Sito Web y/o de sus contenidos diferentes a los aquí expresamente previstos.
Queda totalmente prohibida la utilización de estos elementos, su total o parcial reproducción, comunicación y/o distribución con finalidades comerciales o lucrativas, así como su modificación, alteración, compilación y/o cualquier otro acto de explotación del Sitio Web.
Sin prejudicio de todo lo mencionado anteriormente, si el usuario o un tercero estima que alguno de los contenidos del Sitio Web puede vulnerar los derechos de propiedad intelectual e industrial, rogamos que nos lo haga saber lo más pronto posible, enviando un correo electrónico a la dirección info@elflamenc.cat

3. Privacidad y Protección de Datos
NURIA TOMAS I COLLANTES como responsable de este Sitio Web y de conformidad con lo que dispone la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y la Ley 34/2002, del 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI-CE), ha puesto en práctica esas políticas, medios y procedimientos técnicos y organizativos para garantizar y proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos de carácter personal a sus usuarios Estos datos serán tratados en un/os archivo/s debidamente inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos, de conformidad con lo que se establece la legislación vigente.
En caso de que los datos que tenga que facilitar el usuario sean necesarios para que el equipo de EL FLAMENC pueda i) responder las consultas, proporcionar informaciones requeridas por el usuario; ii) realizar toda esa prestación de servicios y/o productos contratados o subscritos por el usuario; iii) proporcionar acceso al usuario a determinadas funcionalidades del Sito Web; o bien iv) realizar todas esas actividades propias de EL FLAMENC aquí reseñadas, EL FLAMENC informará de esta obligatoriedad al usuario, indicándole que datos tiene que cumplimentar necesariamente. Mediante la indicación, facilitación o introducción de estos datos y de conformidad con el que establece el artículo 6 de la L.O.P.D. el usuario otorga consentimiento inequívoco a EL FLAMENC porque proceda al tratamiento de los datos subministrados en beneficio de las finalidades mencionadas anteriormente.
La entidad responsable de la base de datos, así como las personas que intervienen en cualquier fase del tratamiento y/o las entidades a las cuales les hayan estado comunicadas –si es necesario y en virtud de la correspondiente autorización conferida por el usuario-, están obligadas a observar el secreto profesional y a adoptar los niveles de protección y las mesuras técnicas y organizativas al abasto que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal, evitando, en la mesura en que se pueda, accesos no autorizados, modificaciones ilícitas, sustracciones y/o la perdida de los datos, a fin de procurar el correspondiente nivel de seguridad a los archivos de EL FLAMENC según la naturaleza y sensibilidad de los datos facilitados por los usuarios de este Sitio Web. Igualmente, EL FLAMENC se compromete a tener implementadas las medidas de seguridad que corresponden en virtud de lo establecido en el Reglamento de Medidas de (R.D. 1720/2007).
Los usuarios tienen reconocida por la indicada Ley Orgánica de Protección de Datos los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición y, si es necesario, el derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento a la recepción de comunicaciones comerciales, mediante el envío de un correo electrónico a info@elflamenc.cat

4. Acceso y Uso del Sitio Web
Tanto el acceso al Sitio Web como el uso no consentido que pueda realizarse de la información contenida a la página es exclusivamente responsabilidad de quien lo realiza.
El usuario se compromete a utilizar los contenidos, información y datos del Sitio Web de conformidad con las condiciones, términos y políticas vigentes, con la normativa de aplicación y con las buenas costumbres generalmente aceptados y de orden público.
El usuario se abstendrá de utilizar los contenidos del Sitio Web con finalidades o efectos ilícitos, prohibidos o contrarios a los aquí establecidos, lesivos de los derechos e intereses de EL FLAMENC del resto de usuarios, de terceros o que de cualquier forma pueda dañar, inutilizar, sobrecargar o deteriorar este Sitio Web o impedir la normal utilización o el hecho de disfrutar por parte de los usuarios.
EL FLAMENC no responderá de ninguna consecuencia, daño o perjuicio que pudiera derivarse de este acceso o uso o del incumplimiento de las presentes condiciones, términos y políticas ni se hará responsable de los errores de seguridad que se puedan producir ni de los desperfectos que se puedan causar al sistema informático del usuario (hardware y software) o a los archivos o documentos almacenados en este como consecuencia de: (i) la presencia de un virus al ordenador del usuario que esté utilizando por la conexión a los servicios y/o productos ofrecidos por EL FLAMENC a través de su Sitio Web; (ii) un mal funcionamiento del navegador; (iii) el uso de versiones no actualizadas del sistema.

5. Redes sociales
Le informamos que EL FLAMENC puede estar presente en las redes sociales. El tratamiento de los datos que se lleven a cabo de las personas que se hagan seguidores en las redes sociales (y/o realicen cualquier vínculo o acción de conexión a través de las redes sociales) de las páginas oficiales de EL FLAMENC se regirá por este apartado, así como por aquellas condiciones de uso, políticas de privacidad y normativas de acceso que pertenecen a la red social que preceda en cada caso y aceptadas previamente por el usuario.

6. Modificación de los Termos y Condiciones de Uso, Política de Privacidad y de Protección de Dados.
El Responsable del Archivo se reserva el derecho a modificar en todo momento y sin previo aviso las presentes condiciones, términos y políticas de privacidad por adoptarlas a las novedades legislativas o jurisprudenciales así como a las modificaciones o prácticas de la industria, con la obligación, por parte del usuario de consultar periódicamente estas condiciones, términos y políticas a fin y efecto de comprobar o asegurarse de la existencia de los cambios, tomando como referencia los datos de la última actualización.

7. Política de cookies
Para que el sitio web funcione óptimamente, a veces es necesario obtener diversa información del ordenador que accede a ella o identificarlo. Por ejemplo, para poder contabilizar las visitas que recibe el sitio, para saber qué tipo de navegador utiliza cada usuario o para evitar que el usuario tenga que seleccionar el idioma en el que desea que se le muestre la web cada vez que accede a ella. En ningún caso esa identificación proporciona información personal sobre el usuario o permite conocer el contenido de su ordenador.
Para la identificación mencionada, habitualmente se utilizan unos ficheros de texto llamados “cookies” que se almacenan temporalmente en el ordenador. Son absolutamente inocuos y tienen un tamaño muy pequeño. El sitio web consulta las “cookies” automáticamente cuando se accede a él, y gracias a ello puede mostrarle el contenido en el idioma que seleccionó anteriormente, ofrecerle contenidos específicos en función de elecciones anteriores, permitirle el acceso a zonas reservadas o almacenar los productos seleccionados en caso de que exista un sistema de compra con “carrito” o “cesta”, entre otras muchas funciones posibles.

Se puede configurar el navegador de Internet para que no acepte cookies, pero en ese caso es posible que no puedan utilizar todas las funcionalidades que le ofrece el sitio web.

Si desea más información acerca de las cookies y la forma de deshabilitarlas según el sistema de navegación, puede consultar los siguientes
links: www.aboutcookies.org y http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=1

Además, también puede deshabilitar las cookies desde el propio navegador utilizado en vuestro dispositivo siguiendo los pasos siguientes:
Microsoft Internet Explorer, en la opción de Herramientas → Opciones de Internet → Privacidad → Configuración.
Firefox, en la opción de Herramientas → Opciones → Privacidad → Cookies.
Chrome: Configuración → Opciones avanzadas → Privacidad → Configuración de contenido.
Safari: Preferencias → Seguridad.

En caso contrario, y habiendo informado EL FLAMENC del uso de cookies sin que estas hayan sido inhabilitadas, se entiende que el usuario da su consentimiento a su utilización en la forma prevista en este aviso y para las finalidades aquí descritas.

 

ANGLÉS

LEGAL NOTICE /PRIVACY POLICY / COOKIES POLICY

1. Corporate information
By virtue of the provisions of Law 34/2002 on Information Society Services and Electronic Commerce, this website is the property of NÚRIA TOMÀS I COLLANTES with fiscal identification number 40328824A and registered address at C/ ARAGÓ 23 17411 VIDRERES (GIRONA).
The contact email address is info@elflamenc.cat

2. Protection of content
The user acknowledges and accepts that all industrial and intellectual property rights relating to the content and/or any other element posted on this website by EL FLAMENC belong to EL FLAMENC and/or other companies who have transferred their rights. For this purpose, the term ‘website’ should be understood to refer to all creations expressed and incorporated by EL FLAMENC by whatever tangible or intangible media and/or support, whether known or yet to be known, that might be subject to protection by the provisions of current industrial and intellectual property rights law.
Under no circumstances does access to this website imply any kind of permit, waiver, license or transfer of all or part of these rights by their owners unless explicitly stated otherwise. These terms and conditions of use of the website do not give users any right to use, modify, exploit, reproduce, distribute or publicly broadcast the website and/or its contents other than those expressly provided herein.
The use, total or partial reproduction, broadcast and/or distribution for commercial ends or profit of these elements is completely prohibited, as is their modification, alteration and/or any other exploitation of the website.
Without prejudice to the foregoing, if any user or third party believes there is content on the website that might violate industrial or intellectual property rights, we would ask them to notify us as soon as possible by sending an email to info@elflamenc.cat

3. Privacy and Data Protection
EL FLAMENC, as the entity responsible for this website and in accordance with the provisions of Organic Law 15/1999, of 13 December 1999, on the Protection of Personal Data (LOPD) and Law 34/2002, of 11 July 2002, on Information Society Services and Electronic Commerce (LSSI-CE), has implemented the policies, resources and technical and organizational procedures to guarantee the protection and confidentiality, integrity and availability of the personal data of its users. These data will be processed in files that are registered with the Spanish Data Protection Agency in accordance with the provisions of current law.
In the event that the data provided by users is necessary for EL FLAMENC to (i) reply to users’ queries and provide them with requested information; (ii) provide the services and/or products contracted or subscribed to by users; (iii) give users access to certain functionalities on the website; and (iv) conduct all the activities pertinent to EL FLAMENC detailed herein, EL FLAMENC will inform users of this requirement, indicating which details they need to complete. By indicating, facilitating or entering these data, in accordance with Article 6 of the LOPC, users give their unequivocal authorization for EL FLAMENC to process the data submitted for the purposes described above.

The entity responsible for the database and the people involved in any phase of the data processing and/or the entities to which these data are sent – if applicable, and only by virtue of the corresponding authorization of the user – are obliged to observe complete confidentiality and adopt all the technical and organizational measures within their scope to protect and guarantee the security of personal data, avoiding, as far as possible, unauthorized access, illegal modifications, theft and/or loss of data in order to procure the relevant level of security for the databases of EL FLAMENC according to the nature and sensitivity of the data provided by users on this website. Likewise, EL FLAMENC undertakes to implement the necessary security measures in accordance with the provisions of the Data Protection Regulations (Royal Decree 1720/2007).
In accordance with the Organic Law on Data Protection, users have the right to access, rectify, cancel or oppose the use of their data and, if necessary, revoke at any time their consent to receive commercial messages by sending an email to info@elflamenc.cat

4. Access to and use of the website
Access to the website and the unauthorized use of the information on the site are solely the responsibility of the individual concerned.
Users undertake to use the contents, information and data on the website in accordance with the terms, conditions and policies currently in force, with applicable law and with generally accepted good practices and public order.
Users will abstain from using the contents of this website for illegal or prohibited purposes or contrary to these regulations or in any way that may harm the rights and interests of EL FLAMENC other users and third parties; and abstain from any actions which might in any way damage, disable, overburden or impair the website and prevent its normal use or the enjoyment of other users.
EL FLAMENC is not responsible for any consequences or damages arising from any such access or breach of these terms and conditions or policies, and cannot be held responsible for security errors that may occur or any damages that may be caused to the user’s computer system (hardware and software) or to the files or documents stored on that system, as a result of: (i) the presence of a virus on the user’s computer which is used to connect to the services/and or products offered by EL FLAMENC via its website; (ii) browser malfunction; or (iii) the use of outdated versions of the system.

5. Social networks
You are hereby informed that EL FLAMENC may have a presence on social networks. The processing of the data of people who become followers of social networks (and/or make any link or connection via social networks) on the official pages of EL FLAMENC will be governed by this section, as well as the terms and conditions of use, privacy policies and access regulations relating to the social network in question in each case and accepted in advance by the user.
EL FLAMENC will process your data in order to correctly administer your presence on the social network and keep you informed of the activities, products and services of EL FLAMENC, as well as any other purposes that may be permitted by the laws governing Social Networks.

6. Modification of the Terms and Conditions of Use and the Privacy and Data Protection Policy
The database owner reserves the right to modify these terms and conditions and privacy policies at any time and without prior notice in order to adapt to new legislation or case law as well as to changes in industry practices. It is the user’s obligation to regularly check these terms and conditions and policies in order to verify whether there have been any changes, taking the last update as a reference.

7. Cookies
In order for the website to work optimally, it is sometimes necessary to obtain some information from the computer that accesses it or identify it. For example, to be able to count the visits, to know what type of browser each user uses or to avoid that the user has to select the language in which he wishes to be shown the web each time he accesses it. In no case does this identification provide with personal information or allow EL FLAMENC to know the contents of the user’s computer.
For the aforementioned identification, text files called “cookies” are usually used and stored temporarily on your computer. They are absolutely innocuous and have a very small size. The website consults the “cookies” automatically when the user access it, and thanks to this the content can be shown in the language selected, offer specific content based on previous elections, allow access to reserved areas or store the products selected in case there is a shopping system with “cart” or “basket”, among many other possible functions.
Internet browser can deny the acceptation of cookies, but in that case not all the features offered by the website may be operational.

If you want more information about cookies, please look at:
links: www.aboutcookies.org y http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=1

You can also deactivate cookies through:
Microsoft Internet Explorer, Tools → Internet Options→ Privacy → Configuration.
Firefox, Tools → Options → Privacy → Cookies.
Chrome: Configuration → Advanced options → Privacy → Configuration.
Safari: Preferences → Security.

Otherwise, we will consider that you agree to the use of cookies as described above.

 

FRANCÉS

NOTICE LÉGALE / POLITIQUE DE PRIVACITÉ / COOKIES

1. Informations sur l’entreprise
En vertu des obligations établies par la Loi 34/2002, des Services de la Société de l’Information et du Commerce Électronique:
Ce site est la propriété de NÚRIA TOMÀS I COLLANTES, avec le numéro d’identification 40 328 824 A et domicilié à C / Aragó 23 17411 Vidreres (Girona).
L’adresse e-mail de contact est info@elflamenc.cat

2. Protection du contenu
L’utilisateur reconnaît et accepte que tous les droits de propriété industrielle et intellectuelle sur le contenu et / ou tout autre élément inséré par EL FLAMENC sur ce site appartiennent à EL FLAMENC et / ou à des tiers à qui leurs droits ont été attribués. A ces fins, il sera entendu en tant que Site toutes les créations incorporées et exprimées par EL FLAMENC par tout moyen et / ou support tangible ou intangible, connu ou à connaître, qui sont protégés par les dispositions de la réglementation en vigueur en matière de propriété intellectuelle et industrielle. En aucun cas, l’accès au Site implique un quelconque type d’autorisation, de démission, de transmission, de licence ou de transfert total ou partiel de ces droits par ses propriétaires, sauf mention expresse contraire. Les présentes conditions générales d’utilisation du Site ne confèrent aux utilisateurs aucun autre droit d’utilisation, de modification, d’exploitation, de reproduction, de distribution ou de communication publique du Site et / ou de leurs contenus autres que ceux expressément prévus aux présentes.

L’utilisation de ces éléments, leur reproduction totale ou partielle, leur communication et / ou diffusion à des fins commerciales ou lucratives, ainsi que leur modification, altération, décompilation et / ou tout autre acte d’exploitation du Site est totalement interdite. Nonobstant tout ce qui précède, si l’utilisateur ou un tiers estime que le contenu du site Web peut violer les droits de propriété intellectuelle et industrielle, s’il vous plaît prévenez-vous dès que possible, en envoyant un courriel à info@elflamenc.cat

3. Confidentialité et protection des données
NURIA TOMAS COLLANTES I comme responsable de ce site, et conformément aux dispositions de la loi 15/1999 du 13 Décembre, la protection des données personnelles (LOPD) et la loi 34/2002 11 juillet services de société de l’information et du commerce électronique (LSSI-CE), a mis en œuvre ces politiques, les procédures et les moyens techniques et organisationnels pour assurer et protéger la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des données de nature personnelle de ses utilisateurs. Ces données seront traitées dans un / s fichier (s) dûment enregistré (s) dans l’Agence espagnole de protection des données, conformément aux dispositions de la législation en vigueur.
Dans le cas où les données seraient nécessaire pour i) répondre aux questions de l’utilisateur, de fournir les informations requises par l’utilisateur; ii) effectuer toute la fourniture de services et / ou de produits contractés ou souscrits par l’utilisateur; iii) fournir l’accès à l’utilisateur à certaines fonctionnalités du site Web; ou iv) exécuter toutes les activités de EL FLAMENC qui sont examinées ici, EL FLAMENC informera l’utilisateur de cette obligation, en indiquant quelles informations doivent être complétées. Par l’indication, la facilitation ou l’introduction de ces données et conformément à ce qui est établie à l’article 6 de la L.O.P.D. l’utilisateur accorde un consentement sans équivoque à EL FLAMENC pour procéder au traitement des données fournies au profit des fins susmentionnées.

L’entité responsable de la base de données, ainsi que ceux qui interviennent à n’importe quelle étape du traitement et / ou les entités auxquelles ils ont été communiqués – le cas échéant et en vertu de l’autorisation correspondante accordée par l’utilisateur – sont tenus de respecter le secret professionnel et de prendre la protection des niveaux et des mesures techniques et organisationnelles à sa disposition pour assurer la sécurité des données personnelles, en évitant autant que possible, l’accès non autorisé, la modification et illicites, le vol et / ou la perte de données afin d’assurer le niveau approprié des dossiers de sécurité EL FLAMENC en fonction de la nature et de la sensibilité des données fournies par les utilisateurs de ce site Web. De même, EL FLAMENC s’engage à mettre en œuvre les mesures de sécurité qui correspondent à ce qui est établi dans le Règlement des Mesures de (R.D. 1720/2007). Les utilisateurs sont reconnus par la Loi organique de protection des données les droits d’accès, de rectification, annulation et opposition, le cas échéant, le droit de révoquer son consentement à tout moment pour recevoir les communications commerciales, en envoyant un email à info@elflamenc.cat.

4. Accès et utilisation du site Web
L’accès au site Web ainsi que l’utilisation non consensuelle qui pourrait être fait des informations contenues dans le site est exclusivement la responsabilité de l’utilisateur.
Vous acceptez d’utiliser le contenu, l’information et les données sur le site conformément aux conditions, modalités et politiques en vigueur à la réglementation en vigueur et aux bonnes mœurs généralement acceptées et l’ordre public.
Vous ne devez pas utiliser le contenu du site à des fins illicites, interdits ou contraires à établir ici, préjudiciables aux droits et intérêts des autres utilisateurs, EL FLAMENC ou des tiers qui peuvent endommager, désactiver, surcharger ou détériorer ce site Web ou empêcher l’utilisation normale ou la jouissance des utilisateurs.
EL FLAMENC n’est pas responsable des conséquences ou des dommages qui pourraient résulter de l’accès ou l’utilisation ou de la violation de ces termes et conditions, politiques ou conditions et ne sera responsable des erreurs de sécurité qui peuvent se produire ou pour tout dommage qui peuvent être causés au système informatique de l’utilisateur (matériel et logiciel) ou des fichiers ou des documents qui y sont stockés en raison de: la présence d’un virus sur l’ordinateur de l’utilisateur (i) à utiliser pour la connexion aux services et / ou produits offerts par EL FLAMENC à travers son site Web; (ii) un dysfonctionnement du navigateur; (iii) l’utilisation de versions non mises à jour du système.

5. Réseaux sociaux
Nous vous informons que EL FLAMENC peut être présent sur les réseaux sociaux. Le traitement des données qui sont effectuées par les personnes qui suivent les réseaux sociaux (et / ou qui effectuent un lien ou une action via les réseaux sociaux) des pages officielles de EL FLAMENC sera régi par cette section, ainsi que les conditions d’utilisation, les politiques de confidentialité et les règles d’accès qui appartiennent au réseau social qui se déroulent dans chaque cas et préalablement accepté par l’utilisateur. EL FLAMENC traitera vos données afin de gérer correctement votre présence dans le réseau social, vous informant sur les activités, produits ou services EL FLAMENC ainsi que sur tout autre objectif que les réglementations des réseaux sociaux permettent.

6. Modification des termes et conditions d’utilisation, politique de confidentialité et protection des données.
Le gestionnaire de fichiers se réserve le droit de modifier les présentes conditions, modalités et politiques de confidentialité à tout moment sans préavis afin de les adapter aux nouveautés législatives ou jurisprudentielles ainsi qu’aux modifications ou pratiques de l’industrie. L’utilisateur doit consulter périodiquement ces conditions, termes et politiques afin de vérifier ou s’assurer de l’existence de changements, en prenant comme référence la date de la dernière mise à jour.

7. Politique de cookies
Pour que le site fonctionne de manière optimale, il est parfois nécessaire d’obtenir des informations de l’ordinateur qui l’accède ou l’identifie. Par exemple, pour pouvoir compter les visites que le site reçoit, pour savoir quel type de navigateur chaque utilisateur utilise ou pour éviter l’utilisateur de sélectionner la langue dans laquelle il souhaite être affiché sur le web à chaque fois qu’il y accède. En aucun cas, cette identification ne fournit des informations personnelles sur les utilisateurs du Web ou permettra de connaître le contenu de votre ordinateur. Pour l’identification susmentionnée, les fichiers texte appelés “cookies” qui sont temporairement stockés sur votre ordinateur sont utilisés habituellement. Ils sont absolument inoffensifs et ils sont très petits. Le site web interroge automatiquement sur les «cookies» quand on y accède, et grâce à cela, vous pouvez afficher le contenu dans la langue que vous avez sélectionnée, offrir un contenu spécifique basé sur les élections précédentes, permettre l’accès aux zones Réservées ou stocker les produits sélectionnés dans le cas où il existe un système d’achat avec “panier” “, parmi beaucoup d’autres fonctions possibles. Le navigateur Internet peut être configuré pour ne pas accepter les cookies, mais dans ce cas, il est possible que toutes les fonctionnalités offertes par le site ne puissent pas être utilisées.

Vous pouvez consulter plus d’information ici:
links: www.aboutcookies.org y http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=1

Vous pouvez aussi désactiver les cookies a travers ces liens:
Microsoft Internet Explorer, Tools → Internet Options→ Privacy → Configuration.
Firefox, Tools → Options → Privacy → Cookies.
Chrome: Configuration → Advanced options → Privacy → Configuration.
Safari: Preferences → Security.

Autrement, nous considérons que vous acceptez l’utilisation des cookies, tel que décrit dessus.

 

En aquest lloc web utilitzem cookies per assegurar que donem una òptima experiència de navegació. Si continua navegant, assumirem que hi està d’acord. Més informació.

La configuració de les galetes d'aquesta web està definida com a "permet galetes" per poder oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues utilitzant aquest lloc web sense canviar la configuració de galetes o bé cliques a "Acceptar" entendrem que hi estàs d'acord.

Tanca